مرکز آموزش های آزاد دانشگاه علوم و فنون مازندران

آموزش مقدماتی نرم افزار MATLAB

با ارائه مدرک بین المللی فنی و حرفه ای 

موضوع: آموزش مقدماتی نرم افزار MATLAB
نوع رویداد: دوره
مدرس: دکترعلی قاسمی
زمان برگزاری: 1401/04/01
تعداد جلسات: 10
محدودیت ثبت نام: نفر
محل برگزاری: سایت کامپیوتر دانشگاه علوم و فنون مازندران
تعداد ساعت رویداد: 20
تاریخ شروع ثبت نام: 1401/03/02
تاریخ پایان ثبت نام: 1401/03/31
هزینه رویداد:
500000 تومان
seminar image